Bioenergi fakta

Bioenergi er energi som har sitt opphav i materiale som er dannet ved pågående biologiske prosesser – til forskjell fra fossil energi, som fåes fra biologisk . Biomasse er rett og slett trær og planter. En del av denne biomassen kan utnyttes som brensel og kalles da biobrensel eller bioenergi.

Bioenergi gir varme eller elektrisitet gjennom forbrenning av ve planterester og annet organisk materiale (biomasse). Bioenergi er en fornybar energikilde; Fremstilling av energi fra levende planter kalles bioenergi; Ve flis, pellets, bioolje, . Slutlig inhemsk energianvändning 20fördelad på energislag. Med slutlig energianvändning avses nyttiggjord energi i alla samhällssektorer: industri, .

Skogplanting og bioenergi fra planter, kombinert med karbonfangst og lagring, er blant de mest kostnadseffektive tiltakene for å fjerne COfra atmosfæren, . Fakta om bioenergi-anlegget på Kjellerholen. Pelletsfyrt nærvarmeanlegg som skal betjene næringsbygg på til sammen 0kvadratmeter. Bioenergi är energi som återvinns via organiskt material – material som bildats med hjälp av fotosyntesen. Råvaran kommer bland annat från skogsbruk, olika . Bioenergi er en felle betegnelse på alt fra ve flis og halm til planteoljer, .