Dispensasjon fra byggegrense mot vei

Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot veg? Har du en byggesøknad som krever dispensasjon fra avstand til veg etter veglova må du søke til Bymiljøetaten om dispensasjon. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI.

Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon er . Vi har nå sendt ut nabovarsel om søknad om dispensasjon fra byggegrense mot vei som er satt til meter i reguleringsplanen. Søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense langs offentlig veg. Spørsmål om byggegrenser mot offentlig veg og forholdet til vegloven i.

Søknad om dispensasjon fra disse byggegrensene må da behandles . Bygge- og aktivitetsforbud langs offentlig veg – dispensasjon (byggegrense). Beskjæring av tre og busker mot offentlig trafikkareal for din eiendom . Byggegrenser langs riksveg og kommunale veger. Retningslinjer for behandling av søknad om dispensasjon fra vegloven og ved uttalelse til dispensasjon etter plan- og bygningsloven.

Tiltak som berører regulert byggegrense mot jernbane. Begrepet byggegrense etter vegloven vil si en grense mot offentlig veg som . Byggegrensen i reguleringsplanen går ikke mot vei, men mot et stup. Fikk lett dispensasjon for å bygge over graden. Der byggegrenser langs offentlige veier ikke er spesifisert i reguleringsplan, gjelder vegloven §som. Garasje med utkjøring mot vei – m fra kant regulert vei.

Kommunen behandler og godkjenner søknad om. Saksbehandling ved søknad om dispensasjon fra byggegrense. Ny garasje i to etasjer vil bygges på eksakt lik plassering der nåværende . Søknad om dispensasjon fra byggelinje fylkes- og europaveg KB. For kommunal vei og gang- og sykkelveger er byggegrensen m målt fra.

Der byggegrense mot offentlig veg ikke er angitt på reguleringsplanen . Langs offentlige veger er det bestemmelser om byggegrenser. Det må søkes om dispensasjon fra byggegrensen for å kunne bygge innenfor . Rakkestad kommune gir ikke dispensasjon fra byggegrense mot vei fastsatt i. Rakkestad kommune gir dispensasjon fra byggegrense mot vei fastsatt i. TOMINEBORGVEIEN 5 TILBYGG – DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE. Tilbygget mot vest er ikke til hinder for offentlighetens bruk av veien. Den manglende minsteavstand til veien synes . Søknadsskjema, vedlegg, dispensasjoner, krav, nabovarsling.

Er det angitt en byggegrense for din eiendom, må hele bygningen plasseres innenfor denne. Dersom du skal bygge nærmere veien enn dette må du søke om dispensasjon fra avstand til vei. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSEN MOT. Dersom støttemuren ligger innenfor byggegrense mot offentlig vei, vil tiltaket kreve søknad om dispensasjon etter Vegloven. I en uttalelse fra KMD i januar 20er det avklart at når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, må veglovens . Noen eksempler er byggegrense mot nabo, avstand til offentlig vei,.

Minste avstand fra eiendomsgrense mot vei:………….