Fareklasse bensin

Produktnavn: ESSO SUPER BLYFRI BENSIN 98. Departementet kan ved forskrift fastsette hvordan flammepunktet for en væske skal bestemmes. Oppstår det tvil om hvilken fareklasse en brannfarlig væske skal .

Brannfarlige væsker inndeles i følgende fareklasser: Klasse A: Væsker med flammepunkt høyst +°C. Flammepunktet avgjør hvilken fareklasse disse brennbare væskene hører til. Et eksempel er bensin, som avgir antennelig damp ved normal romtemperatur . Orange skilt av stål med innpreget merking for UN-nummer og Fareklasse.

Brannfarlig væske blir delt inn i tre fareklasser avhengig av hvor lett de antenner. Eksempler på A-væske er bensin, rødsprit, lynol og enkelte typer lakk. Andre koder enn bensin/diesel: tillegg kr 40 . Diesel Olje møter alle kravene satt i produktforskriften i EU, samt Norsk Bransjestandard for Autodiesel. Vinterstid møter ADO den europeiske standard EN . FAREKLASSE 9: Forskjellige farlige stoffer og gjenstander.

UN 12fyringsolje, lett – UN 12diesel. Motorolj e for bensin- og dieselmotorer, samt 2-taktsmotorer.

J P-eller Jet B (blanding av parafin og bensin – fareklasse A). Klassifisering i henhold til forskrift (EF) nr. Brennbare væsker inndeles i fareklasse A, B og C etter flammepunkt. Tømming av beholder for elektrisk dårlig ledende væsker som bensin, eter med flere . ADR inndeler de farlige stoffer og gjenstander i fareklasser på grunnlag av deres.

Transportmengder på bil og jernbane av farlig gods i fareklasse og 3. Bensin, rødsprit, wihte sprit og lignende er væsker som karakteriseres som brannfarlige. De ulike væskene er inndelt i tre klasser som kalles A-væsker, . Oransje skilt for merking av tankkjøretøy som transporterer bensin. Farlig gods er delt inn i fareklasser.