Koter kart

Kote, Gamme En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold . For dager siden – Jo tettere det er mellom hver kote på kartet, dess brattere er terrenget. Høydekurver var ikke helt nytt da løytnant Hansen i .

Statkart Ner satt som bakgrunnslag (som i pkt ovenfor), og årsaken til at stiene . Terrengformasjonene vises med noe som heter høydekurver (koter). I bratt terreng ligger høydekurvene på kartet tett inntil hverandre, mens . Se :Bruk av kilder for mer informasjon.

Denne websiden bygger på det samme kartgrunnlaget som Frikart, men er ikke like spesialisert som Frikart. Hvis det er en lukket høydekurve på kartet som er tom, kan vi tolke det. Created by Bjørn-Willy Arntzen, last modified on Feb 1 2015. Står ikke høyde over havet på høydekurver. En kote eller høydekurve er en linje på et kart, som markerer høydenivået i terrenget i forhold til en referansehøyde (normalt havnivået).

Ekvidistanse angir høydeforskjellen mellom kotene i et kart. Ekvidistansen er avhengig av kartets originale målestokk. På orienteringskart (konkurransekart), der . Hovedkart sjø; Norge 1:50000; Havnekart; Kystkart; Overseilingskart.

Forklaring på hva høydekurver på kartet er og hvordan de fungerer. De kalles høydekurver (koter) og viser oss terrengsformasjonene. Et kart er en forminsket tegning av en del av jordens overflate sett rett ovenfra. Et godt kart formidler budskapet tydelig og forteller en historie.

Kote, på kart, tall som angir høyde over havet, eller kurver som forbinder punkter med samme høyde. Størrelsesforholdet mellom kartet og virkeligheten kalles målestokk. Kotene er de brune linjene på kartet ovenfor.