Luminanskontrast dører

Beregning av luminanskontrast med refleksjonsfaktorer, for kontroll av dør mot vegg. Kilde: Kurven kommer fra LYS = å se eller ikke se. Døråpnere skal ha en luminanskontrast på minimum til bakgrunn.

Der hvor det både er vegg og dør som begge er i glass, skal det være ulik markering for . NCS har løsningen og verktøyene til beregningen av luminanskontrast, slik den blir beskrevet i Norsk Standard NS 11001-1:20Universell utforming av . Ved valg av farge på dør benytter man bakgrunnen som referanse. Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra dens bakgrunn. Dør skal være synlig i forhold til omliggende vegger. Luminanskontrasten skal være på minimum 4. Tilsvarende gjelder også for heis og løfteplattform.

I byggteknisk forskrift og Norsk standard NS 11001-Universell utforming av byggverk refereres det til begrepet luminanskontrast. Dører i smaleste del, Ja, Skal ikke være dører dersom bredde mindre enn 15mm. Trapp i uteareal: trapp; Luminanskontrast håndlist/bakgrunn : Dårlig . Ved sidehengslede dører gjelder dette utenfor dørens slagradius.

Det skal være nødvendig belysning til å oppnå synlig luminanskontrast på minimum 8 . Luminans er lysstyrken ut av flaten per m dvs.

Her gir en sort fotlist god luminanskontrast mellom. Det er krav til at dører skal ha luminanskontrast til omliggende. Luminanskontrasten er luminansforskjellen mellom. Luminanskontrasten på dører til fasaden skal være på 4. Dørtyper, helhetsinntrykk som vurderes som lav luminanskontrast, men avvik. Foto 4: Gjennomskinn fra glass gjør at dører blir fremhevet.

Det fremgår imidlertid av veileder til forskriftens § 12-tredje ledd bokstav a om dører at luminanskontrast betyr at objektets luminans aviker . TEK forholder seg mest til luminanskontrasten, som er. Inngangsdør og dør i kommunikasjonsvei skal ha fri bredde på min. I byggverk med krav om universell utforming er det viktig at dører er godt. Luminanskontrast betyr at objektets luminans avviker fra dens . Inntrinn skal markeres slik at det oppnås luminanskontrast i forhold til trinnfarge. Har alle andre dører fri bredde minst m? Tillegg ved krav om universell utforming.

Målested Målinger og Kommentar beregninger. Refleksjonsfaktor vegg ved siden av dør Å. Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei som er . Dør internt i byggverk med krav om universell utforming skal ha fri bredde på.