Universell utforming krav

Kapittel Dokumentasjon av oppfyllelse av krav. Krav om universell utforming av byggverk. Få tips om hvordan komme i gang med universell utforming.

Alle nye IKT-løsninger som utvikles må være universelt utformet fra 1. Eksisterende løsninger skal følge kravene om universell utforming innen 1. Hovedregelen er at IKT-løsninger i Norge skal være universelt utformet.

Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, . Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandar er et begrep innen. Plan- og bygningsloven hjemler forskrift om tekniske krav til byggverk. I § 1-heter det at prinsippet om universell utforming skal ligge til grunn for planlegging og kravene til det enkelte byggetiltak.

Funksjonskrav med ytelser i forskrift for uu. Ytelser følger av dimensjoneringsgrunnlag for universell utforming og krav til helse og sikkerhet. Standard Norge fastsatte den norske standarden NS 11005:20Universell utforming av opparbeidete uteområder – Krav og anbefalinger i desember 2011. Forskrift om universell utforming av IKT-løsninger.

Når skal kravene til tilgjengelighet legges til grunn?

Utformingen skal være enkel å forstå uten hensyn til brukerens erfaring, kunnskap . Bygg for alle – Temaveiledning om universell utforming av byggverk og. Hovedtyngden er på de krav som må innfris for å gi bevegelsesfrihet. Nettbutikker, aviser, borettslag og korps – svært få slipper . Universell utforming av veger og gater, 2011. Regjeringen vil endre regelverket slik at universell utforming av IKT blir et krav i opplærings- og utdanningssektoren. Alle arbeids- og publikumsbygninger skal tilfredsstille kravene til universell utforming slik de er beskrevet i byggteknisk forskrift.

Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT-)-løsninger i kraft. Universell utforming i bygninger og ved byplanlegging er velkjent for de fleste. Myndighetene har også vedtatt et nytt regelverk for universell utforming innenfor . Kravene om universell utforming og tilgjengelighet ved private og offentlige byggeprosjekt er en av de prinsipielle nydannelser i den nye plan- og .