Utarbeide reguleringsplan

Private forslagsstillere (utbyggere etc) kan fremme forslag til detaljregulering. Plan- og bygningsloven stiller krav om at reguleringsplaner skal . Veilederen er for offentlige og private planleggere og andre som utarbeider reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven.

Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven. Veiledning i utarbeidelse av privat reguleringsplan i Trondheim kommune. Utarbeidelse av reguleringsplaner er hjemlet i plan- og bygningsloven (PBL), kapittel (§ 12).

Loven forvaltes sentralt av Klima- og miljødepartementet.

Når du utarbeider et planforslag, skal du ikke bruke datagrunnlag – geodata. Både det offentlige og private kan utarbeide en reguleringsplan. For større bygge- og anleggsarbeider skal det alltid utarbeides reguleringsplan.

Reguleringsplaner vedtas av kom munestyret. Reguleringsplanforslag skal utarbeides og fremmes av fagkyndige. Ved henvendelse til kommunen vil forslagsstillere få tilsendt nødvendige maler o. Sjekkliste – krav til utarbeidelse av reguleringsplan.

Reguleringsplaner som fremmes til behandling i Sirdal kommune må være i tråd med krav i . Lovens bestemmelser om reguleringsplan og arealdelen av kommuneplanen får tilsvarende anvendelse på planer som utarbeides i medhold av første ledd.

For dager siden – Kommunen har plikt til å utarbeide reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggstiltak og andre tiltak som . Vi har to typer reguleringsplaner; områderegulering og detaljregulering. For flere eiendommer eller for større områder kan kommunen utarbeide reguleringsplan . I utgangspunktet skal det utarbeides reguleringsplan for alle riks- eller fylkesveganlegg, men det er gjort unntak for enkelte mindre inngrep. Reguleringsplanen utarbeides med utgangspunkt i plan- og bygningsloven. Reguleringsplan utarbeides i sammenheng med kommuneplanens arealdel eller. Kommunen kan likevel overlate til andre myndigheter og private å utarbeide . Plan- og bygningsloven fastsetter at det skal utarbeides reguleringsplan for områder der det skal gjennomføres større bygge- og anleggsarbeider.

Her finner du forventninger Kristiansand kommune har til prosessen som leder fram til vedtak av reguleringsplaner. Kommunen har også noen krav du må innfri . Grunneiere, rettighetshavere eller andre interesserte som ønsker å utarbeide reguleringsplan, bør før planlegging settes i gang forelegge reguleringsspørsmålet . Utgangspunktet er at det er et kommunalt ansvar å sørge for å utarbeide reguleringsplaner der dette er bestemt i kommuneplanens arealdel, jf. En reguleringsplan består av et plankart med tilhørende bestemmelser og en beskrivelse. Reguleringsplaner utarbeides og behandles med .