Flytebrygge søknadsplikt

Jeg svarte at de nok ikke var søknadspliktige, fordi de ikke var festet til land på annen måte enn det som er vanlig med båt dvs. Det kan være vanskelig å få tillatelse til å lage brygge på hyttetomta. Her er alternativene som ikke trenger være søknadspliktige.

Hvis du skal anlegge kai, flytebrygge eller andre anlegg langs eller i sjø og vassdrag på eiendommen din, er dette som hovedregel søknadspliktig etter Plan- og . Søknad om varige kostruksjoner etter etter pbl § 93. Søknad om dispensasjon skal sendes til kommunen for behandling. Hvis oppføring av ei brygge også krever mudring, skal det sendes inn en separat søknad .

Oppføring av brygge er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven PBL § 20-1. Søknadsplikten gjelder også nye terrengendringer og konstruksjoner i sjø- og . Lunner kommune søknad om dispensasjon for bygging av flytebrygge på gnr. Bergen Kommune skulle da ha lapper for søknad om garasje og terrasse. Oppføring av brygge omfattes av byggesaksbestemmelsene etter plan- og bygningsloven § 20-bokstav a og b, både når det gjelder nybygging, . Sak 2007/1086) Kommunen innvilget søknad om dispensasjon fra plan- og bygningsloven § 17-og kommuneplanens arealdel for utlegging av flytebrygge. Det kan være søknadspliktig etter Plan- og bygningsloven.

Denne saken gjelder søknad om dispensasjon for utlegging av flytebrygge ved. Vil med dette søke om dispensasjon for å legge ut flytebrygge ved .

Kommunen har oppdaget at det er etablert en ulovlig flytebrygge på Grip. Et tilsyn avdekket syv ulovlige flytebrygger i denne viken. Han peker på at en rekke naust og brygger er oppført før det var søknadsplikt. Det er søkt om etterfølgende godkjenning av allerede oppsatt flytebrygge med landgang. Brygga var oppført i den tro at den ikke var søknadspliktig.

Dermed har de blant annet rett til å sette ut brygge. Dermed har du rett til å bygge brygge, legge ut bøye eller hente skjell. Søknadsplikten gjelder også nye terrengendringer og. Sameiet Flytebryggen i Kjøpmannsvik meldte i sommer til. For alle brygger gjelder søknadsplikt med ansvar, jf.

Hvilke tiltak er søknadspliktige etter havne- og farvannsloven? Søknad om tiltak skal sendes enten til kommunen hvor tiltaket søkes iverksatt . Disse fritakene gjelder bare søknadsplikten. Dette betyr at du er ansvarlig for utførelsen. Du må fortsatt følge de regler som gjelder i plan- og . Kap I Tiltak som behandles etter søknad eller melding.

Det fremkommer også at brygge/forstøtningsmur ligger utenfor friområde. Det er for det meste kaier og flytebrygger som er bygget uten at eier har. Ved gjennomgang av saksmappen ble det klarlagt at det ikke foreligger søknad om godkjenning av oppføring eller utvidelse av brygge. Kommunen har seks brukte flytebrygger for sal.

Les korleis du kan skaffe deg ei av desse.