Hva er universell utforming

Fagstoff: Universell utforming dreier seg om å utforme produkter og omgivelser på en slik måte at de blir tilgjengelige for så mange mennesker . Universell utforming vil si å planlegge omgivelser, produkter, institusjoner og. Hva som omfattes av produkter, omgivelser, programmer og .

Universell utforming handlar om å utforme omgjevnadane slik at vi tek omsyn til variasjonen i funksjonsevne hos innbyggarane, inkludert personar med nedsett . Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandar er et begrep innen. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle studenter i. Hva lærer for eksempel arkitekt- og bygningsingeniørstudenter om .

Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor grad som mulig, uten behov for . En definisjon av universell utforming er ”utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som . Universell utforming er utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for . Universell utforming skal bidra til å fjerne eller redusere samfunnsskapte barrierer som personer med nedsatt funksjonsevne møter i hverdagen. Universell utforming kan forstås på ulikt vis. Begrepet har blant annet ulike definisjoner, både en juridisk og en generell forståelse. Universell utforming er et sett prinsipper som benyttes ved design og planlegging av produkter, bygninger, uteområder, programmer og . Alle seriøse netthandlere må ha et proaktivt forhold til universell utforming, slik at nettbutikken kan brukes av alle, uansett funksjonsevne.

I fremtiden vil markedet etterspørre bygg og lokaler som er universelt utformet.

Direktoratet for byggkvalitet tilbyr lokale kurs i universell utforming. Bildet viser en mann som snakker i telefonen men som sliter å høre hva som blir For første . Begrepet universell utforming kan beskrives som en ”strategi” eller ”tenkemåte” for hvordan vi utformer miljøet rundt oss. Siden fagområdet universell utforming og IKT er nytt, er det viktig for nettverket å komme fram til en felles forståelse av hva universelt utformede IKT-løsninger vil . Forskriften om universell utforming på internett kom i 201 og gjelder for alle nettsider som er hovedkanalen og retter seg mot allmennheten. Alle nye norske nettløsninger som utvikles, må være universelt utformet fra 1. Det vil si at de er tilgjengelig for alle brukere.

Istedet kan vi si at universell utforming omhandler å utforme løsninger som ikke bare er bra for alle men faktisk bedre for alle. Kursholdere: Sverre Vevelstad og Anne Lise Olsen Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i alminnelig bruk skal utformes slik at . I FOA § 4-bokstav l defineres universell utforming på følgende måte: utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at . Universell utforming av informasjons- og kommunikasjonsteknologiske (IKT-)-løsninger i kraft. Så er det bestemt – det er et krav om universell utforming av alle digitale læremidler og dette skal gjelde fra 2021. Universell utforming er et begrep innen design, arkitektur og byplanlegging, som brukes over hele verden.

Det innebærer en ny måte å tenke på, som . Universell utforming handler først og fremst om å skape et mer inkluderende samfunn. Gjennom gode løsinger skal både ute- og inneområder gjøres tilgjengelig . Universell utforming av IKT handler om å gjøre nettløsninger (og informasjonskiosker) tilgjengelige for alle, uavhengig av . Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT,. Setter reglene begrensninger for hva du kan gjøre som designer? Jobb med universell utforming i din virksomhet. Hva innebærer universell utforming av skoleanlegg?

Dette er en revidert utgave av brosjyren Hva er universell utforming?