Kongeørn i norge

Kongeørn er den nest største rovfuglen i Norge, etter havørn. Voksne individer lever i par og hevder et territorium. På dietten står hovedsakelig middels store .

Rovdata leverer overvåkingsdata og bestandstall for gaupe, jerv, bjørn, ulv og kongeørn i Norge til forvaltning, media og publikum. Det ble kartlagt til sammen 12kongeørnterritorier over hele Norge i perioden 2010-2014. Det er anslått at 9av disse var okkupert av et hekkende par med . Gå til Kongeørn i Norge – I 18ble det innført skuddpremie på kongeørna i Norge, og bestanden gikk kraftig tilbake.

Kongeørn hekker over det meste av Norge, med unntak av i lavlandet i Sørøst-Norge. Bestanden har trolig vært tilnærmet stabil de siste 20 . I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra Vestfol Østfol Oslo og Akershus. Kongeørn ble fredet i Norge i 196 og bestanden av kongeørn har etter . I Norge hekker kongeørnen fra heitraktene i Agder til Øst-Finnmark.

Den er mest innlandsfugl i høyere strøk, men i Nord-Norge forekommer den . Bestandsveksten har vært størst på sørvestlandet og i Nord-Norge. I tillegg kommer de ørnene som ikke hekker. I Norge hekker kongeørn i alle fylker bortsett fra . Utredninger i forbindelse med ny rovviltmelding. Kongeørn i Norge: Bestan predatorrolle og forvaltning. Selv om havørnen kan bli en tanke større, er det kongeørnen som er selve.

Selv om kongeørn har større utbredelse enn havørn i Norge, er det havørn som er . Et stort flertall av folk i Norge er faktisk motstandere av skyting av kongeørn. Vi inviterer derfor alle som vil ha kongeørna som et livskraftig del av . Miljødirektoratet har på oppdrag fra Klima- og miljødepartementet sammenstilt eksisterende kunnskap om kongeørn i Norge. Hun understreker at dette ikke er et prosjekt for felling av kongeørn i. Ulv, jerv, bjørn og gaupe er i likhet med kongeørn totalfredet i Norge.

I Norge hekker kongeørn i skog og fjelltrakter, samt på øyer langs kysten (særlig fra Møre og Romsdal og nordover). Fjellnære skogsområder er svært viktige . Bestand: Det finnes anslagsvis 8– 12hekkende kongeørn i Norge. Tidligere mye lavere anslag på 300-5dyr på 1970-tallet skyldes trolig for lave . Den norske kongeørnbestanden er i dag livskraftig og blir forvaltet på en forsvarlig måte. Bestandsovervåkingen av kongeørn i Norge er i dag delt inn i en ekstensiv del, som registrerer kongeørnreir og territorier over hele landet, .