Nav forside sykemelding

Førsteside for innsending for arbeidsgiver. Velg tema for innsendelsen: Velg tema, Ajourhold – Grunnopplysninger . Arbeidsuførheten skal dokumenteres med egenmelding eller sykmelding. Er du syk utover egenmeldingsdagene, må du kontakte lege. En sykmelding er aktuell når det er medisinske grunner som hindrer at du kan være på jobb. Det finnes ulike typer sykmeldinger, og ofte er det . Sykmeldinger og inntektsopplysninger skal sendes til NAV Arbeid og ytelser.

Oppfølgingsplanen kan sendes elektronisk via Altinn eller i posten. Oppfølgingsplanen skal sendes uoppfordret til sykmelder når den er utarbeidet første gang, . Hvis du mottar sykepenger direkte fra NAV og ikke via arbeidsgiveren din, skal du sende kravet om sykepenger (sykmeldingens del D) til NAV . For å holde yrkesaktive personer helt eller delvis i arbei kan du i stedet for sykepenger få reisetilskudd til dekning av nødvendige ekstra . Arbeidsplassen er det viktigste stedet for å forebygge og følge opp sykefravær. Både arbeidsgiveren, arbeidstakeren, sykmelderen og NAV har . Rundt halvparten av sykmeldte arbeidstakere kan ¨nå motta og sende sykmeldingen elektronisk til arbeidsgiveren sin.

Her finner du informasjon om gradert sykmelding, egenmelding, sykmelding for enkeltstående behandlingsdager med mer.

Arbeidsgiver skal sørge for kontinuerlig oppfølging av sykemeldte ved hjelp av ulike tiltak. Arbeidstaker, arbeidsgiver, sykemelder eller NAV kan ved behov be om at . Sykemelding eller egenmelding på arbeidstakers fravær innenfor . Ved fravær utover dager skal den sykmeldte sende del D direkte til NAV, med mindre det er avtalt at arbeidsgiver forskutterer . Lever ”Oppfølgingsplan ved sykmelding” med egen. Lever ”Rapport om oppfølging av sykmeldt. Hvorfor bestride en sykemelding eller egenmelding? NAV skal skanne papirutskriftene tidligere og dermed . Har vært alvorlig syk og aldri hatt sykemelding tidligere, så er dårlig på dette.

Uansett hvem som betaler (nav eller arbeidsgiver) så skal C-skjema og D-skjema alltid til arbeidsgiver først. Jeg sliter med angst/depresjon, og er 1sykemeldt og har vært det ett halvt års tid. Det jeg sliter med er NAV, for de har enda ikke hjulpet .