Nve atlas

Hovedkartløsningen som inneholder de fleste av NVEs tematiske kartdata. Desverre kan ikke prosjektfiler overføres fra . NVE Atlas gir deg tilgang til et bredt spekter av våre geografiske temadata, og er først og fremst ment som et støtteverktøy for forvaltningen. Grafer og tabeller fra NVEs målestasjoner.

Data registreres alltid i norsk normaltid (vintertid). Stasjonsnummer, Målestasjonens nummer (sammensatt av (noen steder 3) tall. Det overordna statlige ansvaret for forvaltningsarbeid innen forebygging av skredulykker ble samlet i Olje og Energidepartementet og med NVE .

I Vassdragsatlas er det samlet data fra flere ulike datakilder som Miljødirektoratet (Naturbase, INON, lakseregisteret), NVE Atlas, Vann-Nett, Artsdatabanken, . Statens vegvesens geotekniske arkiv inneholder informasjon om mange kvikkleireområder som ikke finnes i kvikkleiresonekartet i NVE Atlas/Skrednett. Map layer som må være aktivt i NVE Atlas for å kunne hente de aktuelle dataene. NGU og NVE startet i slutten av 20et prosjekt for å evaluere og utvikle metoder for.

NVE Atlas gir innsyn i fagdata som er knytta til NVE sitt ansvars- og forvaltingsområde. Tjenestebeskrivelse: Here you will find maps that includes: protected areas, power plants, watersheds, rivers, lakes, flood zones and areas with quick . NVEs kartportal som gir tilgang til en rekke spennende temakart rundt energi, naturfare etc. Dere sNriver at if0lge NVE Atlas ligger store deler av utbyggingsområdet i reguleringsplanen på marine strandavsetninger.

For brukere av NVE sine geografiske fagdata er NVE Atlas førstevalget. Geografiske informasjonssystemer (GIS) som NVE Atlas er en viktig kanal for . Det lokale brannvesenet vill ha NVEs vurdering før dynamitt-harry. NVE Atlas er førstevalget for dem som ønsker tilgang til NVE sine geografiske fagdata.

Et geografisk informasjonssystem (GIS) som NVE Atlas er en viktig kanal . Skrednett/NVE Atlas, der også Statens vegvesens kvikkleiredata er sammenstilt. Skjema og tjenester Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE). Her med sikringstiltak (rosa) og bratt terreng (gult/rødt) avmerket Foto: NVE Atlas.

Kunnskap om flom- og skredfare, og om klimaendringer. Kartgrunnlaget i NVE Atlas og NVEs kartkatalog. Aktsomhetskart – tilpasset kommuneplannivået. NVE publiserer for første gang et åpent ledningsatlas med kart over. NVE Atlas og Skredatlas i ny drakt: NVE Atlas og Skredatlas slås sammen og kommer i ny . I Snåsa kommunen finnes lokaliteter med en utbyggingskostnad mindre enn kr.

Prøveserie i borpunkt figur viser et tynt lag med kvikkleire/ sprøbruddmateriale fra til m dybde. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er ansvarlig for Skrednett. NVE atlas: flaumsoner for utsette vassdrag.

Skred- og flomfare i Kongerike – om kartløsninger og tjenester fra NVE”: I foredraget presenteres kartløsningene NVE Atlas, xGeo og . X, Y og Z 2017Energi Norge foreslår å gi Hydro gasskraft fra Utsirahøyden – Tu. NVE Atlas er basert på noko antikke Silverlight-greier, og eg har ingen nettlesar som er gammal nok til å støtte det, .