Automatisk fredet kulturminne

Beskrivelse: Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven, uten særskilt vedtak. Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § tidligere nyttet til beite eller innmark, kan den fortsatt nyttes til disse formål hvis . Gå til Automatisk fredete kulturminner – Automatisk fredete kulturminner er faste kulturminner som er fredet direkte etter lov uten særskilt vedtak .

Automatisk_fredet_kulturminneBufretLignendeAutomatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte ved lov, uten. Svalbard fra før 19automatisk fredet etter . Arkeologiske kulturminner eldre enn 15er automatiske fredet. All bygge- og anleggsvirksomhet kan ha innvirkning på automatisk fredete kulturminner.

Dersom du har et slikt kulturminne på eiendommen din og planlegger et . Gå til Fredning etter kulturminneloven – Kulturminneloven inneholder de sterkeste virkemidlene en har i. Dette gjelder kulturminner som er automatisk fredet, det vil si kulturminner datert før år 15eller samiske kulturminner eldre enn 1år. Som automatisk fredete kulturminner regnes alle spor etter menneskelig virksomhet fra før 15eller samiske kulturminner eldre enn 1år. Har du fått tillatelse til å gjøre inngrep i et automatisk fredet kulturminne på egen eiendom, kan du få pålegg om at det. Fylkeskommunen skal se til at hensynet til automatisk fredete kulturminner (fra før 1537) blir ivaretatt ifm.

Kulturminnelovens § beskriver sikringssoner på følgende vis: ”Med til et automatisk fredet kulturminne som nevnt i § hører et område rundt dets synlige eller . En kan derfor straffes for å ha gravet frem en gjenstand som en ikke visste, men burde forstå, tilhørte et automatisk fredet kulturminne. Automatisk fredede kulturminner Det finnes forskjellige typer kulturminner.

For det første har man automatisk fredede kulturminner. Sikringssoner rundt automatisk fredete kulturminner (KML §§ og 6). Et automatisk fredet kulturminne er et kulturminne som er fredet direkte etter lov, uten . Hva betyr Automatisk fredete kulturminner? Nedenfor finner du en betydning av ordet Automatisk fredete kulturminner.

Saken gjelder klage på Riksantikvarens pålegg om å dekke kostnadene til sikring av automatisk fredete kulturminner, jf. Skjøtsel er tiltak som blir gjennomført jevnlig .