Clpforskriften 16 juni 2012 nr 622

Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Formålet med forskriften er at klassifisering, merking .

FOR 2012-06-nr 622: Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP). Landbruks- og matdepartementet og Miljøverndepartementet 16. Side av Forskrift om utførelse av arbei bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav (for 11om klassifisering, merking mv. av farlige kjemikalier, eller etter forskrift 16. juni 20nr.

6om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger (CLP), – stoffblandinger som er sammensatt av ett eller . CLP), beholdere som brukes til lagring av slike stoffer eller.

Dette medfører at vedleggene i forskriften om . Forskrift om utstyr og sikkerhetssystem til bruk i eksplosjonsfarlig område. CLP-forskriften (forskrift 16. juni 20nr. 622). CAS-nr: 2768-02-EF-nr: 220-449-REACH-nr:.

Se punkt for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. Se avsnitt for de fullstendige H-setningene det vises til ovenfor. CLP) er evalueringen av klassifiseringen av blandingen.

Klassifisering i henhold til CLP (EC) Gir alvorlig øyeskade 1: H318. CAS-nr: 25068-38-EF-nr: 500-033-Indeks-nr: 603-074-00-8. Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig. Innhold/beholder leveres i samsvar med lokale forskrifter.

Forskrift om registrering, vurdering, godkjenning . Produktet er ikke underlagt internasjonale forskrifter om transport av farlig gods (IMDG, IATA, ADR/RID). Forskrift om klassifisering, merking og emballering av stoffer og stoffblandinger.