Deduksjon og induksjon

Induksjon forbindes særlig med erfaringsvitenskapene. Allerede i antikken var filosofene klar over forskjellen på induksjon og . Deduksjon er det motsatte av induksjon, som er en slutning trukket på bakgrunn av erfaring og observasjoner.

Det finnes to måter å tenke logisk på, nemlig induksjon og deduksjon. Ingen som ønsker å bli helhetlige mennesker og tenke korrekt kan velge . En deduktiv – avledet – slutning som følger logikkens lover sies å være gyldig.

En gyldig slutning med utgangspunkt i sanne premisser . Ofte er deduksjon en metode for å trekke logiske slutninger om enkeltting ut fra allmenne observasjoner – det motsatte av induksjon. Ofte innebærer induksjon det å trekke en slutning fra det individuelle til det. Tradisjonelt har man delt inn logikk i to grener, induksjon og deduksjon.

Deduksjon og induksjon (empiri og teori): Empiri = de. Deduksjon: Fjerning av presten vil føre til færre tilfeller av barselfeber (hvis teorien er riktig). Induksjon, deduksjon og hypotetisk-deduktiv metode – HJELP!

Svar på denne tråden, Canis diskusjonsforum – Pratesjuk (men ikke om hund) . Empirisime (induksjon) – sann kunnskap oppnås gjennom observasjon av.

Kombinasjon av induksjon (observasjon) og deduksjon (logisk tenkning); Begge . Nypositivisme (Frage, Russel, tidlig Wittgenstein) Logisk språk som overensstemmer/matcher . Når man snakker om ‘abstraksjon’ mener man stort sett det å gi en mere abstrakt beskrivelse/definisjon av noe man alt har konkrete tilfeller av: dvs. Jeg er ikke helt 1 sikker, men tror essensen er at induksjon dreier seg om slutninger fra det spesielle til det generelle, og motsatt for deduksjon. Jeg prøver å forstå hvordan induksjon og deduksjon brukes, og har derfor et kort spørsmål. Som guttunge hadde jeg en liten tegneseriestripe . Når vi deduserer ordner vi både persepsjoner (fra det første stadiet) og appersepsjoner (fra det andre stadiet) etter visse logiske regler. I boken min forklarer den litt om hypotesetestende og dannende forskning, og deduksjon og induksjon blir brukt.

Lagt inn av admin, tor, 03/31/20- 12:33. Slutning fra et fenomen eller en hendelse til dets/dens årsak. Gjetning om en (årsaks-)forklaring på noe.