Deduksjon snl

Bevisføring som går ut på at man fra gitte premisser med logisk nødvendighet slutter til en bestemt konklusjon. Deduksjon, avledning, slutning fra det allmenne (generelle) til det enkelte (spesielle). Hypotetisk deduktiv metode regnes i dag av mange som den grunnleggende metode i moderne naturvitenskap.

Allerede i antikken var filosofene klar over forskjellen på induksjon og deduksjon. I nyere tid har problemer i forbindelse med induksjon vært viet stor . Det å trekke konsekvenser av aksiomer, definisjoner og allerede beviste setninger. Tidligere i sivilprosessen saksøkerens første fremstilling av saken for retten. Dette innlegget kalles nå innledningsforedrag. Deduktiv metode trekker logisk nødvendige slutninger fra allmenne til mindre allmenne – singulære eller partikulære – utsagn.

Benyttes innen den formale logikk i forbindelse med deduktive systemer og bevis. Vi sier at et utsagn er deduserbart innen . Deduktivt system, i formallogisk betydning benyttes til en systematisk angivelse av et sett utsagn og deres innbyrdes avledbarhetsforhold. Gyldendals Store Norske leksikon 1997) og viser dermed enkelt sagt til at.

Slike teorier har vokst fra ulike premisser og metoder, eksempelvis (men ikke begrenset til) rasjonalisme og deduksjon (teorier som har kommet fram via logikk), . Deduksjon Det var ikke flykaprerne som krasjet . Deduksjon ut fra denne gav forventede resultater som kunne avkrefte eller styrke hypotesen.

René Descartes (1596-1650) forsøkte å utvikle teorier som skal sørge for at man kan oppnå sikker kunnskap. Dette prøvde han å gjøre via matematisk deduksjon. Aschehoug og Gyldendals Store norske leksikon, 3. Sherlock Holmes Om boken Hunden fra Baskerville Tv-serien Konklusjon The Hound of the Baskervilles Sir Arthur Conan Doyle Fire bøker om . Deduksjon karakteriseres ved at man trekker sikre konklusjoner om. Differensiering i undervisningen ved bruk av deduktiv og induktiv metode. Nettutgave, Store Norske Leksikon, Allott, . Tradisjonelt har man delt inn logikken i to grener, induksjon og deduksjon.

Nivå – Abstraksjon og uformell deduksjon. Det er en symbiose mellom deduktiv og induktiv tankegang, da man setter hele teorier på prøve,. Sammenhengen mellom induksjon og deduksjon (Hartvigsen 1998:49).