Fagplan phs

Rammeplaner, fagplaner og pensumlister for bachelor i politiutdanning. Forvaltningsrett og privatrettslige emner FOP310: studiepoeng. Studentene skal under veiledning utføre studiearbeid i henhold til læringsutbyttebeskrivelsene i fagplan for B2.

Fagplan av 20(kull 20og tidligere) (PDF) . Politihøgskolens styre fagplan for utdanningen. Formålet med studiet er å utdanne reflekterte og handlekraftige . Fagplanen gjelder for alle studiesteder.

Gjennomføringen av undervisningen på studiestedene kan organiseres på ulike måter innen fagplanens rammer. VINTERUTDANNING FOR POLITIETS TJENESTEHUNDER TRINN I. Grunnutdanningen for nye hundeførere og tjenestehunder er . Dersom det i løpet av permisjonstiden er gjort vesentlige endringer i fagplaner, gjelder retten til å fullføre etter den opprinnelige fagplanen i ett . Digitalt tilgjengelig: Statistisk sentralbyrå. Utsatthet og uro for lovbrud levekårsundersøkelsen, 2015.

Eksamensplan – ny eksamen – B– ny fagplan – kull 2015. Studenter med studiested Kongsvinger 2015/20avlegger denne eksamen i . LRF-test som arbeidskrav, skal ikke avkreves for avleggelse av LRF, men skal møte de kravene fagplan for ORFKbeskriver.

Eksamensplan B– ny fagplan – kull 20–. Skriftlig eksamen i PSYK– Psykologi – k. Ny eksamen B– ny fagplan – for studenter som ikke har bestått/ikke . Eksamensplan – ny eksamen – B– ny fagplan – kull 2014. Studenter med studiested Kongsvinger 2014/20avlegger denne eksamen i . Arbeidskrav med studiepoeng – B(gammel fagplan). Regler for eksamen, begrunnelser og klager.

Etterforsking (ETF350) – Gammel fagplan: Norges lover, særtrykk av straffeloven, straffeprosessloven, påtaleinstruksen og politiinstruksen. Ny fagplan for alle som starter på politiutdanningen til høsten er klar. Mer tverrfaglighet og flere felleseksamener. Rammeplan for Bachelor i politiutdanning ved Politihøgskolen fastsettes av Justis- og beredskapsdepartementet.

Fagplaner og faglig innhold i dagens politiutdanning. Rammeplanen for PHS danner grunnlaget for fagplaner i de enkelte fag. System for kvalitetssikring av utdanningen ved Politihøgskolen. Innledning Bachelor – politiutdanning er en 3-årig utdanning som gjennomføres ved Politihøgskolen. Utdanningen er yrkesrettet og skal gi et bredt teoretisk . Utvalget som har vært i arbeid med å utarbeide en fagplan for et nytt sivilrettslig fag på PHS har levert to innstillinger.

Page of – Tråden for opptak til Politihøgskolen 20- posted in. Dessuten finner dere mye fornuftig svar i fagplan bpå phs. Rapporten fra arbeidsgruppen ved Politihøgskolen (PHS) som skulle.

Politidirektoratets pålegg til Politihøgskolen om å utarbeide en fagplan.