Hva har pcb med isbjørner å gjøre

Lavere nivåer av miljøgiften PCB i isbjørn på Svalbard gir håp, men. I samme periode har andelen PCB i isbjørnbinnenes blod gått ned med prosent. Mindre PCB i blodet gjør at det også er mindre PCB i binnenes melk.

Elektronikk og satellittutstyr gjør dette mulig. Her har isbjørnene seks ganger mer PCB i kroppen enn isbjørn i Alaska. Isbjørn fins både på Svalbard og i de isdekte havområdene rundt.

Resultatene indikerer at bestanden har klart seg greit gjennom en periode med.

Dette gjør det vanskelig å skille mellom naturlige variasjoner og. En ny rapport viser at PCB fortsatt er den mest dominerende. Det er avdekket skadelige effekter av PCB på immun- og hormonsystemet hos isbjørn. Det at PCB brytes langsomt ned og har en lang halveringstid i naturmiljøet gjør at PCB sammen med . Hva er det, hvilken skade kan det gjøre og hvor.

PCB som har en større andel høyklorerte kongenerer. PCB gir nå hormonforstyrrelser i en rekke rovdyrarter, selv isbjørnen har alarmerende høye nivå. Polyklorerte bifenyeler – som forkortes PCB – har vært forbudt i Norge siden 198. Byggeavfall med PCB-verdier lik de vi finner i isbjørn og polarrev på. Forskere gjør undersøkelser av bygninger med PCB-holdig eksteriørmaling.

Isbjørn flest sliter med miljøgifter, men nivåene av PCB og andre skadelige stoffer. Jeg har også undersøkt hva slags effekter giftstoffene kan ha på isbjørnen,. Isbjørn er utsatt for høye nivåer av miljøgifter, spesielt de stabile organiske miljøgiftene (POPs).

Grønlan Russland og Norge har vist at de høyeste PCB- og DDT-verdiene finnes hos isbjørn fra Barentshavspopulasjonen. Slektskapet er faktisk så nært at vitenskapen har diskuterer om isbjørnen. Den har store, brede framlabber som gjør den til en utmerket svømmer.

Særlig utsatt er de for PCB som blant annet forstyrrer hormonsystemet,. Vi blir hva vi gjør og spiser i vår syntetiske hverdag. Man har søkt etter ulike miljøgifter, blant dem DDT og PCB, og finner alle i blodet til de . Polyklorerte bifenyler eller PCB er en gruppe industrikjemikalier som ble. Lang oppholdstid: PCB har stor motstandskraft mot biologisk eller kjemisk nedbrytning. Isbjørn er kjent for å ha alarmerende høy konsentrasjon av PCB og andre miljøgifter.

Den høye alderen hos håkjerring gjør også at stoffene har hopet seg opp gjennom flere tiår i mange dyr. Isbjørnen er verdens største landlevende rovdyr. Den fettrike melka hennes gjør at ungenes vekt øker fra kilo ved fødselen til kilo når de forlater hulen i. Isbjørn har ingen naturlige fiender, men voksne hannbjørner kan drepe isbjørnunger. Gamle miljøgifter som PCB og DDT er på retur i Arktis. Denne planen for bevaring av isbjørn i Norge synliggjør utfordringene.

Isbjørnen er vårt fremste klimaikon og trolig den dyrearten i verden som har størst. Usikkerheten knyttet til framtidige klimaendringer gjør at. PCB og DDT) har blitt forbudt brukt i mange. Global oppvarming gjør at isen smelter i Arktis og isbjørnen opplever store endringer i sitt naturlige miljø. Samtidig har isbjørn høye kroppsbelastninger av langtransporterte miljøgifter fordi den ligger på.

NTNU) har undersøkt sammenhenger mellom PCB belastning i isbjørn i . Den menneskelige teknologien har kommet til Arktis AS, og det er ikke spesielt. I 19ble ny bruk av PCB forbudt i Norge, men utslipp til naturen skjer. Isbjørner med høye nivåer av miljøgifter har unormale verdier av hormoner . Arbeidsgruppen har for tiden følgende sammensetning: Kjell Huseby – NP. PCB, i isbjørn ved Svalbard er meget høye.

Isbjørner har også et høyt innhold av bromerte flammehemmere. PCB (eForelesning); Enzymer (eForelesning); Miljøgifter (Fagstoff); Miljøskadelige stoffer .