Maskinforskriften

Formålet med forskriften er å sikre at maskiner og sikkerhetskomponenter konstrueres og bygges slik at arbeidstakere og forbrukere er vernet . Maskiner er regulert i flere regelverk; Hva omfattes av maskinforskriften? Produsentansvaret; CE-merking av maskiner; Samsvarserklæring; EF-typeprøving .

Forskrift som gjelder bygging og konstruksjon av maskiner. Den nye maskinforskriften trådde i kraft fra 29. Maskinforskriften, 52 Oppdatert kommentar Jun.

Maskinforskriften, 52 Oppdatert kommentar Sep.

Som følge av gjennomføring av tre EU-direktiver er det blitt gjort flere endringer i forskrift om maskiner (maskinforskriften). Maskiner eldre enn denne dato skal ikke være CE-merket, men må likevel oppfylle alle sikkerhetskravene i maskinforskriften sitt vedlegg samt kravene i . Forskrift til: Arbeidsmiljøloven Produktkontrolloven. NEK4og etter skillebryteren gjelder maskinforskriften og NEK EN 60204-1. DSB har klargjort dette i Elsikkerhet nr. Er du selger, kjøper eller ansvarlig for elektromekanisk utstyr til vannkraftverk er du forpliktet til å følge maskinforskriften.

Dette kurset har ikke oppført noen dato for studiestart. Forskrift om tekniske innretninger omfatter maskiner som ikke går inn under maskinforskriften; beholdere, transportanordninger, apparater og . KranTeknisk Forening har gjennomført enda et kurs i den nye Maskinforskriften.

Nok en gang har det vært samling på Olavsgaard hvor det 21. Maskinforskriften retter seg mot produsenter, deres representanter. Formålet med maskinforskriften er å sikre at maskiner bygges slik at . Pliktene fastsatt til vern mot skade på liv og helse gjelder bare dersom den aktuelle faren er til stede når vedkommende maskin blir brukt under de forhold som . Fagstoff: Maskinforskriften gjelder ved konstruksjon og bygging av blant annet maskiner. Den inneholder forslag til hvordan en kan . Da Energi Norge denne uken lanserte en veileder til maskinforskriften for elektromekanisk utstyr i vannkraftanlegg, var dette med bidrag fra . Maskinforskriften gjennomfører maskindirektiv 2006/42/EF. Maskindirektivet artikkel bokstav a, inneholder en definisjon av hva som.

En oversikt over standardene som omfattes av maskinforskriften finnes på EU-kommisjonens nettsider. Alle disse er tilgjengelig som Norsk Standard.