Utjevningsforbindelse krav

Det er ikke noe absolutt krav til at kabelbroer skal jordes i utgangspunktet. Det finnes ingen krav til å utjevne kabelbroer konkret men det finnes krav til at andre ledende. NEK4har ingen direkte krav til overgangsresistans på jordelektroden.

Aktuelle normer: – NEK 40 NEK EN 60204-m fl. Stilles forskjellige krav avhengig av nettsystem. Jording – utjevningsforbindelser – vern – EMC.

Dersom det er montert utjevningsforbindelse til avløp (Tjømemuffe) og jordfeilbryter for badekursen er det ikke krav til å legge utjevning til sluk.

Kapitlet gir utløsende krav for vedlikehold av jording i Jernbaneverkets. De gule linjene utgjør forskjellige typer jord og utjevningsforbindelser. Det er ingen skjerping av kravene i forhold til NEK 400:200 men er en.

Kontinuitet i beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser. I forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg, NEK 4og annet regelverk for nye og bestående installasjoner stilles det krav til utjevningsforbindelser og . Rørleggeren har ansvaret for at produktet tilfredsstiller relevante krav og at. Eksempel på jording (utjevningsforbindelse) til vannrør og soilrør. Krav til konstruksjon, utførelse og markedsføring til utstyr og materiell som til. Slik utjevningsforbindelse er ikke påkrevd dersom det kan . Utjevningsforbindelse til annen ledende del.

Luftfartstilsynets verifikasjoner ble gjennomført basert på krav i. Enkelte steder var ikke beskyttelsesjording og utjevningsforbindelse . PE-leder, utjevningsforbindelse, potensialutjevningsforbindelse. Færre jordforbindelser og utjevningsforbindelser enn tidligere. TT fordelingsnett, skal det etableres en utjevningsforbindelse fra hovedutjevningsklemmen.

Dokumentet spesifiserer UH-sektorens anbefalte krav til strukturert spredenett. NEK EN 50310:20Anvendelser av utjevningsforbindelser og jording i .