Automatisk fredet bygninger

I tillegg kan stående bygninger fra perioden 1537-16erklæres fredet, og samiske bygninger som er eldre enn 1år er automatisk fredet. Fredete kulturminner kan være vedtaksfredet eller automatisk fredet:. Et automatisk fredet kulturminne er fredet direkte gjennom kulturminneloven .

Beskrivelse: Automatisk fredning innebærer at kulturminnet er fredet direkte etter teksten i kulturminneloven, uten særskilt vedtak. Staveloftet er en av rundt 2fredete profane middelalderbygninger i tre. Alle bygninger i Norge fra før 15er automatisk fredet.

Stående bygninger mellom 15og 16er fredet når Riksantikvaren.

Beskyttelsessone kan fastsettes rundt kulturminner som er automatisk fredet eller fredet . Omlag 57bygninger i Norge er fredet etter kulturminneloven. Middelalderbygninger fra før 153 både i tre og i stein, er automatisk fredet. Riksantikvaren er dispensasjonsmyndighet for automatisk fredete. Bygninger fra 1950-tallet, eller nyere, kan også være verneverdig. Er marken over et automatisk fredet kulturminne eller i et område som nevnt i § 6. Automatisk fredning og fredningsvedtak skal tinglyses.

Automatisk fredet: Faste kulturminner fra før 153 stående byggverk med erklært. Vedtaksfredet: Bygninger, anlegg, kulturmiljøer og fartøy yngre enn 16kan .

Norge er vedtatt fredet etter Kulturminneloven. Riksantikvaren forvalter automatisk fredete middelalderbygninger (før 1537). Områder regulert til spesialområde bevaring. En lokalitet med automatisk fredete arkeologiske enkeltminner innehar automatisk.

Med bebyggelse – infrastruktur menes stående bygninger og anlegg, samt . Hva innebærer det at et kulturminne er fredet? Alle kulturminner datert før 15og alle stående bygninger datert før 16er automatisk fredet. Some features of this site may not work without it. Klimaforhold ved utvalgte steder med automatisk fredede bygninger . Alle middelalderbygninger og stående byggverk eldre enn 16er automatisk fredet.

I tillegg er om lag 45bygninger fredet av Riksantikvaren. Som automatisk fredete kulturminner regnes alle spor etter menneskelig. Eiere av fredete bygninger og anlegg kan søke Buskerud fylkeskommune om tilskudd . Riksantikvaren har ansvar for overvåking av automatisk fredede bygninger.

Bygninger og kirker som er automatisk, vedtaks-, forskrifts- eller midlertidig fredet etter lov og kirker som har status som listeførte.