Gravemelding

Geomatikk AS opererer en landsdekkende tjeneste for gravemelding og kabelpåvisning. Det er etablert en web-basert løsning for registrering av henvendelser som er tilgjengelig gjennom gravemelding. Her kan man enkelt søke om gravetillatelse . Gatelys som ikke virker kan være skummelt, og gatelys som alltid står på er lite miljøvennlig. Ser du et gatelys som ikke virker slik det skal, så håper vi du varsler . Søk om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledning og graving i offentlig veg i Region sør.

Du må søke om gravetillatelse for fremføring av kabler, ledninger og graving i offentlig veg.

Det er gravemeldingsplikt i hele Tromsø kommune, og alle som skal grave i offentlig eller privat grunn må søke gravemelding. Før graving kan igangsettes, uansett grunneierstatus, må det gjøres en henvendelse via Gravemelding. Foto av spade i jord – Klikk for stort bilde For alle gravearbeider på offentlig grunn skal det leveres en søknad om gravetillatelse for . TILLATELSEN GJELDER MND FRA UTSTEDELSE. Trasèvalg skal varsles og godkjennes av grunneier . Nesodden kommune har innført Retningslinjer for graving (XPS, MB)i kommunal grunn og inntil kommunale installasjoner. Søknaden skal inneholde: Situasjonskart :5hvor arbeids-/graveområdet er inntegnet samt arbeidsvarslingsplan med forslag . Godkjenning i form av påskrift på søknad om graving (gravemelding) skal foreligge før gravearbeide kan starte.

Når det skal graves, både på offentlig og privat grunn, er det viktig å sikre seg at det ikke er installasjoner på og under bakken som kan skades . For informasjon/påvisning av kabler og ledningsnett i grunnen før graving, logg inn på gravemelding. Gravemelding skal leveres ved graving på offentlig grunn. Arbeid kan ikke starte opp før det er gitt tillatelse fra kommunen.