Byggegrense mot vei

Disse endringene gjelder ikke for avkjørsler og byggegrenser til offentlig veg. Finnes reguleringsplan, men uten byggegrense mot veg? Avstand fra bygning til midt offentlig vei skal være minst meter kommunal vei og meter for.

Noen reguleringsplaner angir egen byggegrense mot vei. Langs offentleg veg skal det vere byggegrenser fastsette med heimel i denne. Dersom vegstyremakta finn at det bør vere gjerde mot offentlig veg av omsyn til . I en uttalelse fra KMD i januar 20er det avklart at når det ikke er vist en byggegrense mot offentlig veg i reguleringsplanen, må veglovens .

Der byggegrenser langs offentlige veier ikke er spesifisert i reguleringsplan, gjelder vegloven §29. Garasje med utkjøring mot vei – m fra kant regulert vei. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA BYGGEGRENSE MOT VEI. Vedtaket begrunnes med at fordelene med å gi dispensasjon er . Har du en byggesøknad som krever dispensasjon fra avstand til veg etter veglova må du søke til Bymiljøetaten om dispensasjon. Der byggegrense mot offentlig veg ikke er angitt på reguleringsplanen gjelder den grensen som vegloven angir i § 29.

Krav til avstand mot vei er avhengig av om garasjeporten plasseres. For riksveier, fylkesveier og kommunale veier gjelder byggegrensen som .