Induktiv

Ethvert problemstilling kan angripes enten ved hjelp av en induktiv eller deduktiv fremgangsmåte. Induktive metoder, kalles i erfaringsvitenskaper ulike eksperimentelle metoder som kan brukes for å konstatere årsakssammenheng mellom . Likevel så behøver ikke en induktiv slutning å forstås alene som fortid-fremtid slutning, og den kan inkludere slutninger fra det generelle til det spesifikke, det .

Induktive og deduktive design – hovedforskjeller. Styrker og svakheter ved kvalitative og kvantitative metoder. Kombinasjon av kvalitative og kvantitative metoder . Induktivt opplegg = fra empiri til teori.

Eksplorerende opplegg: ny kunnskap på områder hvor det finnes lite forhåndskunnskap. Alle mennesker trenger å tenke både deduktivt og induktivt for å. Deduktiv forskning refererer til det vi kaller hypotetisk deduktiv forskning. En måte å forklare hva som er ren vitenskap er å si ta den kjennetegnes ved en induktiv metode.

Induktiv metode vil si at en går fra en påstand om en enkelt ting . En induktiv resonneringstest måler evner som er viktige for problemløsning. Den kan også kalles abstrakt resonneringstest eller skjematisk test. I dette vinduet skal du finne tabell afor oppslagsordet induktiv.