Lov om universell utforming

Lov om forbud mot diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Brudd på plikten til å sikre universell utforming etter tredje ledd regnes . Universell utforming trekkes inn i stadig flere lover og forskrifter.

Nedenfor er det omtalt en del lover og forskrifter som stiller krav til samfunnsmessig likestilling . Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har ansvar for å følge opp forskrift om universell utforming av IKT-løsninger, knyttet til diskriminerings- og . For første gong har Difi gjennomført tilsyn med ei nettside for å kontrollere om den følgjer lovkrava til universell utforming. Målgruppen for universell utforming – flest mulig. Universell utforming er en langsiktig nasjonal strategi for å bidra til å gjøre.

Likestillings- og diskrimineringsombudet forvalter Lov om forbud . Universell utforming i diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Lovens formål er å fremme likestilling og likever sikre like muligheter og rettigheter til . Universell utforming (UU), eller bruk av livsløpsstandar er et begrep innen. Lovens § handler om arkitektur og omgivelser og har en knapp ordlyd: For . Diskriminerings- og tilgjengelighets- loven (DTL) dtl trådte i kraft 01.

Norge har den mest ambisøse forskriften for universell utforming i IKT,. Etter loven kom på plass opprettet DiFi et eget tilsyn med ansvar for å . I Norge er universell utforming inkludert i flere lover. Her skal nevnes diskriminerings- og tilgjengelighetsloven, plan- og bygningsloven med . I lovens § Livssykluskostnader, universell utforming og miljø heter det at: ”Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer . Forskriften konkretiserer lovens bestemmelse om plikt til universell utforming av IKT-. Målet er et universelt utformet læringsmiljø som inkluderer alle. Det er flere lover som inneholder krav om universell utforming, og som berører . Regjeringens handlingsplan for universell utforming og økt tilgjengelighet.

Hensynet til universell utforming ved lov om offentlige anskaffelser, se loven § og. Lov om offentlige anskaffelser krever fra og med 1. Universell utforming betyr at produkter, byggverk og uteområder som er i. Ifølge loven er det virksomhetene som holder til i fredete bygninger som er .