Kartlag

I kartet på denne siden er Reguleringsplaner for Sarpsborg slått på (activatedLayers) og oppstartslokasjon er Hannestad i Sarpsborg (startupLocation). Når du har valgt en kommune som har valgt å være med i løsningen, får du en liste over kartlag de tilbyr ved å ekspandere kommunevelgeren ( ). Kartlag styrer hvilket kartinnhold som skal vises i kartvinduet.

Navnet på fanen for kartlag kan styres av administrator og i eksemplet er dette satt til Plan- og . Velge hvilket koordinatsystem kartbildet skal produseres i; Skru av eller på kartlag i tjenesten, f eks kan man velge at bare veier og vann skal . I tillegg er det gjort noen mindre forbedringer av . Avdeling for Landskapsressurser ved Skog og landskap har det nasjonale ansvaret for kartlegging av naturressursene jordsmonn, landskap, .

Beskrivelse av hvordan en velger og administrerer bakgrunnskart og kartlag. Generelt Oversikten over kart og kartlag åpnes ifra sidepanelet . Land; Sjø; Gråtoner; Flybilder; svalbard; janmayen. Det vil si at de ulike kartlagene blir erstattet med andre kartlag etter hvert som man zoomer seg inn og ut i kartet.

Hvilke målestokkgrenser som et kartlag er . Benytt følgende URL mal hvis du ønsker å legge til flere kartlag. Her er Aksessfordeling, Planlagte traséer, Planlagte rør og Informasjonslag, slått på. Disse kan være nyttige for de som graver.

Velge flere kartobjekter; Selectpilen; Marque select; Tips!

Oppdatering av data i kartlag, Oppdatering av data til INON 2013. Merknad Oppdatering av data til INON 2013. Så har QGIS det litt forvirrende begrepet forbindelse, som betyr at man henter kartlag fra en WMS- eller WMTS-server.

Til å begynne med åpnes Maps med et gatekart. Du kan vise flere kartlag, for eksempel satellittbilder, trafikkinformasjon, plasseringene til dine . Løsningen viser kartlag fra Miljødirektoratet og utvalgte kartlag fra andre leverandører. Naturbase kart er spesielt tilrettelagt for bruk i forvaltning . ELVIS hovedelv er et elvenettverk for hovedvassdragene, slik disse er definert i REGINE. Egenskapsdata fra REGINE er koblet til elvenettverket. Månedsvelgeren har ingen funksjon så lenge man ikke har valgt et kartlag i Kartlagsvelger (se pkt.

1b). Om man for eksempel klikker i avkrysningsboksen for .