Kjøre hviletid unntak

I Norge er det også egne nasjonale unntak som gjelder for kjøring i Norge. Bokstavhenvisningen er til EUs regelverk og vi har bare tatt med de som gjelder for . I EØ/EØS gjelder følgende unntak fra bestemmelsene for deg som kjører: a) kjøretøyer som brukes til persontransport i rute, når rutens lengde ikke overstiger 50 .

Hvem er det som kommer innunder reglene for kjøre og hviletid? I tillegg er det enkelte nasjonale unntak for enkelte kjøretøy. Hvordan tilpasse kjøring omfattet kjøre- og hviletidsbestemmelsene til arbeidstidsordninger på anlegg . Innenlands vegtransport med kjøretøy nevnt i forordning (EF) nr.

Han har også et skriv, men det er fra NLF og konkluderer med at fisketransporten er unntatt kjøre- og hviletid. Unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene og. Denne bestemmelsen ble tatt inn i forskriften . Det innebærer at transportforetaket hefter solidarisk for overtredelser . Samferdselsdepartementet har derfor i dag bedt Vegdirektoratet innvilge et generelt unntak fra kjøre- og hviletidsregelverkets bestemmelser . Kjøre- og hviletid er et begrep som gjelder gods- og persontransport på.

Det finnes en rekke unntak fra reglene, herunder privat persontransport for opptil 12 . Christoffer kjenner daglig på ”striden” mellom kjøre- og hviletid på lastebilen og. Det finnes en rekke unntak fra reglene, men kjøring til og fra .

Unntak for offentlige myndigheter faller innenfor Forordning 560/5artikkel. Kjøring mellom kontrollstasjon og kontrollstedet faller inn under . Men transport av disse levende dyrene er likevel ikke unntatt kjøre og hviletidene fordi leverandørforholdene ikke . I den ukentlige kjøre- og hviletiden er 36-timer regelen fjernet i de nye EU-. Adgangen til å gi generelle unntak, er i de nye bestemmelsene . Så snart den nye forskriften for kjøre- og hviletid ble kjent, begynte.

Til nå har man hatt unntak fra kjøre- og hviletidsbestemmelsene for . Men da er det stopp og hviletid i minst timer. Staten har sørget for at kjøre- og hvilebestemmelsene ikke gjelder for veivedlikehold. VEDLIKEHOLD: Veivedlikehold er unntatt fra kjøre- og . Det vises til utkast til ny forskrift om kjøre- og hviletider innenfor vegtransport, samt.

Næringen ber om at dagens unntak fra kjøre- og hviletidsbetemmelsenes . I forordningen gjøres det unntak fra forskriften om kjøre- og hviletid for vegtransport i EØS, og det er opp til hver medlemsstat å fastsette disse. Så snart den nye forskriften for kjøre- og hviletid ble kjent, begynte .